Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Při prohlížení naších webových stránek byste se měli řídit standardními podmínkami používání webových stránek, uvedenými na ReyTheme a dostupnými na adrese www.reytheme.com.

Tyto podmínky budou plně uplatňovány a ovlivní vaše používání těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek jste souhlasili s přijetím všech zde uvedených podmínek. Tyto webové stránky nesmíte používat, pokud nesouhlasíte s některou z těchto standardních podmínek pro používání webových stránek.

Osobám mladším 18 let není povoleno používat tyto webové stránky.

Práva k duševnímu vlastnictví

Kromě obsahu, který vlastníme, podle těchto podmínek vlastní Rey Theme a/nebo její poskytovatelé licencí všechna práva duševního vlastnictví a materiály obsažené na těchto webových stránkách.

Je Vám udělen omezený přístup pouze pro účely prohlížení materiálů obsažených na těchto webových stránkách.

Omezení

Jste výslovně omezeni na následující činy:

   • publikování jakýchkoli informací z těchto webových stránek v jakýchkoli jiných médiích;

   • prodej, poskytování podlicence a/nebo jiná komercializace jakýkoli materiálů z těchto webových stránek;

   • veřejně předvádění a/nebo ukazování jakýkoli materiálů z těchto webových stránek;

   • používání těchto webových stránek jakýmkoli způsobem, který je může poškodit;

   • používání těchto webových stránek jakýmkoli způsobem, který může ovlivnit přístup uživatelů k těmto webovým stránkám;

   • používání těchto webových stránek v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem, který může způsobit škodu samotným webovým stránkám nebo jakékoli osobě nebo obchodnímu subjektu;

   • zapojení se do jakéhokoli dolování, sběru nebo získávání dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti související s těmito webovými stránkami;

   • používání těchto webových stránek k zapojení se do jakékoli propagace nebo marketingu.

  Přístup k určitým stránkám tohoto webu je pro vás omezen a společnost Rey Theme může dále omezit váš přístup k jakýmkoli částem těchto webových stránek, a to kdykoli podle svého uvážení. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, vytvořené pro tyto webové stránky, je důvěrné a je ve Vašem zájmu též zachovávat důvěrnost.

  Váš obsah

  V těchto standardních podmínkách webových stránek „Váš obsah“ znamená jakýkoli zvuk, video, text, obrázek nebo jiný materiál, který se rozhodnete zobrazit na těchto webových stránkách. Zobrazením Vašeho obsahu udělujete společnosti Rey Theme nevýhradní, celosvětově neodvolatelnou, podlicenci k používání, reprodukování, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci tohoto obsahu v jakýchkoli médiích.

  Váš obsah musí být Váš vlastní a nesmí zasahovat do práv žádné třetí strany. Společnost Rey Theme si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění odstranit jakýkoli Váš obsah z těchto webových stránek.

  Vaše bezpečnost

  Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů.

  Žádné záruky

  Tyto webové stránky se zobrazují „tak jak jsou“, se všemi chybami a Rey Theme neuděluje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu související s těmito webovými stránkami nebo materiály zde obsaženými. Nic z toho, co je na těchto webových stránkách obsaženo, nelze brát jako doporučení.

  Omezení odpovědnosti

  Společnost Rey Theme ani žádný z jejích představitelů, ředitelů a zaměstnanců v žádném případě nenesou odpovědnost za cokoli vyplývající z Vašeho používání těchto webových stránek nebo s tím jakkoli související, ať už taková odpovědnost vznikla na základě smlouvy či nikoliv. Společnost Rey Theme, včetně jejích představitelů, ředitelů a zaměstnanců, nenese odpovědnost za jakoukoli nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající z Vašeho používání těchto webových stránek nebo s tím jakkoli související.

  Odškodnění

  Tímto v plném rozsahu odškodníte Rey Theme za jakékoli porušení kteréhokoli z ustanovení těchto podmínek a nahradíte škody a výdaje
  vzniklé jakýmkoli způsobem souvisejícím s Vašim porušením zásad a podmínek používání těchto webových stránek. 

  Ustanovení o oddělitelnosti

  V případě, že by jakékoli ustanovení těchto podmínek bylo shledáno neplatným podle jakéhokoli platného zákona, budou taková ustanovení vymazána, aniž by to ovlivnilo zbývající ustanovení těchto podmínek.

  Obměna podmínek

  Společnost Rey Theme je oprávněna tyto podmínky kdykoli revidovat, jak uzná za vhodné, a používáním těchto webových stránek se očekává, že budete tyto podmínky pravidelně kontrolovat.

  Přidělování práv

  Společnost Rey Theme může bez jakéhokoli upozornění přidělit, převést a delegovat svá práva a/nebo povinnosti podle těchto podmínek. Nejste však oprávněni přidělit, převést a delegovat svá práva a/nebo povinnosti podle těchto podmínek.

  Kompletní dohoda

  Tyto podmínky představují kompletní dohodu mezi Rey Theme a Vámi ve vztahu k Vašemu používání těchto webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody a ujednání.

  Rozhodné právo & jurisdikce

  Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu a při řešení jakýchkoli sporů se podřídí nevýhradní jurisdikci státních a federálních soudů, které se zde nacházejí.

  Bestsellers:

  NÁKUPNÍ VOZÍK 0

  NEDÁVNO ZOBRAZENO 0